การประกวดสุนทรพนจ์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2554 OJSAT[สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.)]

2011年9月4日(日)、バンコク都内のアジアホテルにおいて、旧日本留学生協会(Old Japanese Students’ Association Thailandสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) ; OJSAT)主催の「第38回日本語弁論大会 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 38」が行われました。本学(SPU-Japanese)からは、教養学部の女子学生1名が出場することができました。大学・一般部門には、タイ全国から46名の応募者があったとの報告も受けました。出場資格が得られたのは、10名のみです。日本語スピーチは、制限時間5分以内で、原稿を見ないこととされ、4分通過で、短いベル音が1回、5分経過で、長いベル音が1回、6分経過で、短いベル音が2回(但し、4点の減点)、7分通過の時点で、自動的に失格になるルールが出場者に伝えられました。本学は入賞を果すことができませんでしたが、次期大会に向けて、頑張りたいと思います。

 

ประกาศผลการประกวดสุนทรพนจ์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2554 ประเภท มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายวสันต์ ควรชื่นใจ    "มุมมองที่แตกต่าง" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา  "สถานที่ที่มีความสุข ทำงานที่โรงเรียนไกลกังวล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาววรลักษณ์  งูพิมาย "ข้อคิดที่ได้จากมด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 นายถิรวุฒิ ยศบุตร  "พบกันแค่เพียงครั้งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 นายธัชเดช  ภพชนกนันท์  "หลังเลิกเรียน กับอาจารย์ประจำชั้น มหาวิทยาลัยรังสิต วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวปิยรัตน์ กรรณาธิกรณ์  "การใช้ทรัพยากรน้ำ และ ทรัพยากรโลก" โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 นางสาวชิดชนก กุลเพ็ชร์  "ผู้หญิงที่สวยที่สุด" โรงเรียนราชวินิตบางเขน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวสุภาภรณ์ สินธู  "เมืองของญี่ปุ่นที่ฉันรัก" โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 นางสาวสุพพัตรา สาครสถิตย์  "ฮีโร่ของญี่ปุ่น" โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 นายสุรวีย์ วรกิจนิรันดร์ "ทำไมผมถึงชอบญี่ปุ่น" โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
รางวัลพิเศษ
นางสาวไปรยา ฮวมรุณ "จิตใจของผู้หญิง" มหาวิทยาลัยนเรศวร วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

http://www.ojsat.or.th/main/2009-11-13-10-31-47/435-speech-result2011

 

関連記事

http://spujapanese.jimdo.com/2011/08/19/การประกวดส-นทรพจน-ภาษาญ-ป-น-คร-งท-38-โดยสมาคมน-กเร-ยนเก-าญ-ป-น-ในพระบรมราช-ปถ-มภ-สนญ/

Facebook

スィーパトゥム大学教養学部日本語ビジネスコミュニケーション学科(JBC)
スィーパトゥム大学教養学部日本語ビジネスコミュニケーション学科(JBC)
Office of International Relations SPU
Office of International Relations SPU
Sripatum University Bangkhen main campus
Sripatum University Bangkhen main campus

SPU-Japanese News

サイトマップ

Counter

Free Access Counter Templates地図姫
Flag Counter