โครงการ "สัมมนางานวิจัยทางภาษาและวัฒรธรรมไทย-ญี่ปุ่น" ครั้งที่ 1

日タイ言語文化研究所 Thai Short Version.pdf
PDFファイル 353.2 KB
日タイ言語文化研究会 日本語版.pdf
PDFファイル 501.1 KB

本学・SPU-Japaneseは、2012年7月14日(土)、日タイ言語文化研究所(สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น[代表:田中寛(Prof. Dr. Hiroshi TANAKA・大東文化大学(Daito Bunka University)]との共同で、第1回タイ日言語文化研究会(สัมมนางานวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่น ครั้งที่ 1)セミナーを開催しました(発表者4名・参加者21名)。同研究所は、日本とタイの親交を深め、相互理解を促進する。日本とタイの人的接触を円滑にし、双方の発展に寄与するための諸策、手法を思考・実践する。このために日本とタイの言語文化事情を共時的かつ通時的により深く考察することを設立の趣旨としています。今回のような研究会活動に加えて、年報日タイ言語文化研究วารสาร งานวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นの編集・発行も予定しています。尚、本学教員1名は、同研究所の理事に就任しています(任期 2012年6月-2014年5月)。

 タイ側事務局の事務局長は、タイ商工会議所大学University of the Thai Chamber of Commerce・齋藤正雄専任講師(Mr. Masao SAITO, Lecturer)が務めています。

 

โครงการ สัมมนางานวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1”

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการ สัมมนางานวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Yasumasa Mori  และอาจารย์ Aki Takahashi อาจารย์จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Yasumasa Mori ได้นำเสนอผลการวิจัยชั้นเรียนเรื่อง ความเชื่อที่มีต่อครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย โดยมีคณะจารย์จากสถาบันต่างๆให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

 

http://www.spu.ac.th/siilc/2012/08/21/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%af%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-2/

Facebook

スィーパトゥム大学教養学部日本語ビジネスコミュニケーション学科(JBC)
スィーパトゥム大学教養学部日本語ビジネスコミュニケーション学科(JBC)
Office of International Relations SPU
Office of International Relations SPU
Sripatum University Bangkhen main campus
Sripatum University Bangkhen main campus

SPU-Japanese News

サイトマップ

Counter

Free Access Counter Templates地図姫
Flag Counter